அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் அடுத்த வாரம் விடுமுறை வழங்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது

அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் அடுத்த வாரம் விடுமுறை வழங்க கல்வி அமைச்சு 
தீர்மானித்துள்ளது
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *