උතුරු පළාතට හරිත හයිඩ්‍රජන් ව්‍යාපෘති – තලෛමන්නාරම ජැටිය ජනපතිගේ නිරීක්ෂණයට(VIDEO/PHOTOS)

ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමේ බලපෑම අවම කිරීම සඳහා උතුරු පළාතේ හරිත හයිඩ්‍රජන් ව්‍යාපෘතියක්, වැඩිදියුණු කළ ජල කළමනාකරණ පද්ධතියක් සහ නැවත

Read more