පෙම්වතා සොයා ‘කිලෝමීටර් 500ක් ගිය’ ගම්පොළ දැරිය(VIDEO)

චැට් කළ පෙම්වතා සොයා කිලෝමීටර් 500ක් ගිය ගම්පොළ දැරිය දැරිය පිළිබඳව තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *