ධම්මික පෙරේරාට ආණ්ඩුව දෙන්න හදන ලොකු පුටුව

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *