ජනපති ගෝඨාභය ඉල්ලා අස්වේ – සියලු තොරතුරු මෙන්න

 ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය තනතුරෙන් ජූලි 13වන දින ඉල්ලා අස්වන බව කතානායකතුමා වෙත දන්වා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *