ජනපතිගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි

ජනාධිපති ‍ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 2022 ජූලි මස 14 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉල්ලා අස්වීම හේතු කොට ගෙන ජනාධිපති ධූරයේ පුරප්පාඩුවක් ඇති වී තිබෙන බව 1981 අංක 2 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ 5 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා අද (16) පාර්ලිමේන්තුවට නිවේදනය කළේය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38(1)(ආ) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම දන්වමින් කථානායකතුමා වෙත එවන ලද 2022 ජූලි මස 14 දිනැති ලිපිය ද  මහලේකම්වරයා සභාවට ඉදිරිපත් කළේය.

1981 අංක 2 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ 4 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව, ජනාධිපති ධූරයේ පුරප්පාඩුවක් ඇති වූ විට, ඒ පුරප්පාඩුව ඇති වී දින තුනක් ඇතුළත රැස්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමක් සේ ක්‍රියාත්මක විය යුතු බැවින් පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා වශයෙන් අද දින පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන බවට මන්ත්‍රීවරයන්ට දැනුම්දීම පිණිස නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ද මහලේකම්වරයා විසින්  සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

එසේම උක්ත දක්වා ඇති පනතේ 5 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව, අද රැස්වීමේ දින සිට පැය හතළිස් අටකට කලින් නොවන්නා වූ සහ දින හතකට පසු නොවන්නා වූ දිනයක තමා විසින් නාම යෝජනා භාරගනු ලබන දිනයක් සහ වේලාවක් නියම කළ යුතු බැවින් එකී දිනය සහ වේලාව වශයෙන් 2022 ජූලි මස 19 වැනි අඟහරුවාදා පූර්ව භාග 10.00 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වී නාම යෝජනා භාරගැනීමේ කාර්යයේ නිරත විය යුතු බවත් මහලේකම්වරයා සභාවට දන්වා සිටියේය.

තවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගේ පහසුව පිණිස අදාළ පනතේ 6 වැනි වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව නාම යෝජනා භාර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්  වන කරුණු ද දසනායක මහතා සභාවට ඉදිරිපත් කළේය.

මහලේකම්වරයාගේ එම නිවේදනය පහත පරිදි වේ:

  • පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා තේරීම්භාර නිලධාරියා වශයෙන් ක්‍රියා කරනු ලබන බව දන්වා සිටිමි.
  • පුරප්පාඩු වී තිබෙන ජනාධිපති ධුරය සඳහා තෝරාපත් කර ගනු ලැබීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු යෝජනා කිරීමට අදහස් කරන සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුම එසේ යෝජනා කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන මන්ත්‍රීවරයා එසේ තෝරා පත්කර ගනු ලැබුවහොත්, ජනාධිපති ධුරයෙහි සේවය කිරීමට එතුමා කැමති බවට ලිඛිත එකඟත්වය කලින් ලබාගත යුතු අතර එහි පිටපතක් නාම යෝජනා භාරගනු ලබන 2022 ජූලි මස 19 වැනි අඟහරුවාදා මා වෙත භාරදෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.
  • නාම යෝජනා භාරගන්නා දිනයේදී, නාම යෝජනා කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන මන්ත්‍රීවරයා අනිවාර්යයෙන්ම එදින සභාගර්භය තුළට පැමිණ සිටිය යුතු අතරම ඒ යෝජනාව වෙනත් මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් ස්ථීර කරනු ලැබිය යුතුය. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවාද කිරීමට අවසර නොමැති බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි.
  • එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නමක් පමණක් 2022 ජූලි මස 19 වැනි අඟහරුවාදා යෝජනා කර, ස්ථීර කරනු ලැබුවහොත් මා විසින් එසේ යෝජනා කරනු ලැබූ මන්ත්‍රීවරයා පුරප්පාඩු වී තිබෙන ජනාධිපති ධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් තෝරා පත්කරනු ලැබ තිබෙන බව ප්‍රකාශයට පත්කරනු ඇත.
  • කෙසේවෙතත්, 2022 ජූලි මස 19 වැනි අඟහරුවාදා එක් මන්ත්‍රීවරයකුට වඩා වැඩි දෙ‍නෙකුගේ නම් යෝජනා කරනු ලැබ ස්ථීර කරනු ලබයි නම් 1981 අංක 2 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව නාම යෝජනා භාර ගැනීමේ වේලාවෙන් පැය 48 කට පසුව නොවූ දිනයක ඡන්ද විමසීම සිදු කරනු ලබන අතර එකී දිනය හා වේලාව පාර්ලිමේන්තුව විසින් නියම කරනු ලැබිය යුතුය.
  • ඒ අනුව, දැනට අදහස් කර ඇති පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසින් නියම කරනු ලබන 2022 ජූලි මස 20 වැනි බදාදා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් පවත්වා ජනාධිපති ධුරය සඳහා ඡන්ද විමසීම සිදුකළ හැකිය.
  • එලෙසම ගරු මන්ත්‍රීවරුනී, පුරප්පාඩු වී තිබෙන ජනාධිපති ධුරය සඳහා යම් මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නම යෝජනා කිරීමේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 92 ව්‍යවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයෙකු වශයෙන් තෝරා පත්කර ගැනීමට දක්වා ඇති නුසුදුසුකම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය බව දන්වා සිටීමට කැමැත්තෙමි.

අද පාර්ලිමේන්තුව පෙ.ව 10.00 ට රැස්වූ අතර උක්ත දැක්වූ නිවේදනවලින් අනතුරුව පෙ.ව 10.15 ට පමණ පාර්ලිමේන්තුව ලබන 19 වැනිදා පෙ.ව 10.00 දක්වා කල් තැබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *